Co to jest bilans finansowy firmy?

0 0
Read Time:3 Minute, 5 Second

Jeśli Twoim celem jest prowadzenie i zarządzanie własnym projektem biznesowym, istnieje szereg pojęć, które powinieneś znać od samego początku. Jednym z nich jest bilans, który pozwala poznać sytuację finansową organizacji na koniec okresu rozliczeniowego.

Co to jest bilans?

Bilans jest sprawozdaniem finansowym, które przedstawia aktywa, zobowiązania i kapitał własny przedsiębiorstwa. Celem tego raportu jest przedstawienie ogólnego przeglądu sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki w danym okresie czasu (miesiąc, kwartał, rok, itp.).
Tak więc bilans, znany również jako zestawienie bilansowe lub zestawienie aktywów i pasywów, podsumowuje finanse organizacji. Informacje te dotyczą: tego, co posiada (nieruchomości, sprzęt), co jest mu winien (kapitał należny w formie pożyczek, płatności dla dostawców) oraz jaka jest wartość netto właścicieli firmy (kapitał własny).
Dla dobrych wyników przedsiębiorstwa kluczowe jest, aby jego bilans był zrównoważony, tzn. aby łączna wartość jego aktywów była równa sumie wartości zobowiązań i kapitału własnego.

1. Aktywa.

Odpowiadają one towarom, zasobom i prawom, które posiada przedsiębiorstwo. W ramach aktywów można wyróżnić dwie kategorie: obrotowe i trwałe. Aktywa bieżące lub obrotowe można przekształcić w kapitał płynny w ciągu maksymalnie jednego roku, ponieważ są one w ciągłym ruchu. Odpowiadają one m.in. towarom, zapasom (surowcom, produktom w trakcie produkcji, produktom w magazynie itp.), inwestycjom finansowym, zadłużeniu klientów lub pieniądzom na rachunkach bieżących.
Wszystko to, co nie jest planowane do przekształcenia w środki pieniężne w ciągu jednego roku, nazywane jest aktywami trwałymi. Należą do nich środki trwałe (nieruchomości, grunty, sprzęt, maszyny itp.), inwestycje długoterminowe lub wartości niematerialne i prawne, takie jak patenty, prawa autorskie lub umowy franczyzowe.

2. Zobowiązania.

Zobowiązania i długi firmy (należny kapitał) składają się na pasywa. Podobnie jak aktywa, można je podzielić na zobowiązania bieżące lub krótkoterminowe (wymagalne w ciągu 12 miesięcy), takie jak m.in. wynagrodzenia, podatki lub czynsze, oraz zobowiązania długoterminowe, które stają się wymagalne w dłuższym okresie, takie jak fundusze emerytalne, obligacje lub zadłużenie długoterminowe.

3. Kapitał własny.

Jest to kapitał, który firma posiada w danym momencie. Obejmuje on zarówno kapitał własny (pieniądze zainwestowane przez udziałowców w przedsiębiorstwo), jak i zyski zatrzymane (całkowity dochód netto, który organizacja decyduje się zatrzymać).

Dlaczego bilans jest niezbędny w przedsiębiorstwie?

Bilans jest, wraz z rachunkiem zysków i strat, zestawieniem zmian w kapitale własnym oraz rachunkiem przepływów pieniężnych, jednym z podstawowych sprawozdań finansowych, którymi posługują się przedsiębiorstwa i które pomagają odzwierciedlić rachunkowość przedsiębiorstwa. Tak więc bilans, czytany w połączeniu z innymi dokumentami finansowymi, dostarcza istotnych informacji i mierników dla przedsiębiorstw, takich jak płynność, efektywność i dźwignia finansowa.

 1.Płynność.

Daje obraz tego, ile firma ma gotówki i czy jest w stanie sprostać nadchodzącym płatnościom. Kluczowe jest, aby aktywa obrotowe były zawsze większe niż zobowiązania krótkoterminowe, tak aby pokryć krótkoterminowe zobowiązania organizacji.

 2.Efektywność.

Porównując rachunek zysków i strat z bilansem, firma może zmierzyć wskaźnik efektywności, z jaką wykorzystuje aktywa do generowania dochodu.
Dźwignia finansowa: za pomocą bilansu jednostka może obliczyć poziom zadłużenia (dźwignia finansowa), a tym samym określić ryzyko finansowe, na jakie jest narażona.

Informacje ważne przy podejmowaniu decyzji.

Banki również wykorzystują bilans do oceny, czy firma nadaje się do udzielenia kredytu lub pożyczki. Ostatnio głośno było o bilansie firmy z Tczewa. Więcej informacji o tej historii znajdziesz na stronie Tczew Info. Wracając do tematu, to dokument ten pozwala obecnym i przyszłym inwestorom zorientować się w sile finansowej firmy, przeanalizować jej potencjał wzrostu i podjąć odpowiednie decyzje. Ponadto zarówno klienci, jak i dostawcy mogą wziąć pod uwagę bilans, aby zapewnić, że nawiązują relacje i poprawiają umowy z firmami o dobrej kondycji finansowej, stabilnymi i wiarygodnymi.

Możemy stwierdzić, że bilans jest kluczowym instrumentem w rękach dyrektorów i menedżerów, ponieważ pozwala im ocenić kondycję finansową jednostki w celu prowadzenia działalności w przyszłości. Ponadto, pozwala wykryć potencjalne problemy na tyle wcześnie, aby móc zaprojektować najbardziej odpowiednie i opłacalne strategie i być w stanie stawić im czoła z sukcesem.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Poprzedni post Czy warto działać w programach partnerskich?
cv Następny post Jak napisać proste CV? Wszystkie takowe to najważniejsze szczegóły